Laboratuvarlar
  Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Laboratuvarı
 //www.seag.hacettepe.edu.tr

Bu laboratuvar, 2007 yılında 25 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Laboratuvarın kurulma amacı, Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin öğretme-öğrenme ortamında teknoloji ürünlerinden yararlanmaları, öğrenme için kaynak ve süreçlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktır. Genel eğitim ilkelerinden hareketle beden eğitimi ve spor etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde video, CD, DVD, WEB sayfası, çalışma yaprağı, afiş vb. teknoloji ürünlerinden oldukça yüksek düzeyde yararlanılmaktadır. Bu araç ve gereçlerin kullanıldığı etkinliklerin başında; öğretmen yetiştirme sürecindeki ders ve uygulama etkinlikleri, stajyer öğretmen gözlemi, bilgi, beceri ve tutumların ölçülmesi, ipucu, dönüt, düzeltme, pekiştireç ve katılıma yönelik araştırmalar, ölçme araçları ve öğretim teknolojisi ürünlerinin etkililiğinin karşılaştırılması ile ölçme araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gelmektedir. Bu çalışmaların hedefi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin spor eğitimine ilişkin eğitim teknolojileri ve materyal geliştirme konusunda yaratıcı fikirler üretmelerine ve yeni araştırmalar yapmalarına destek olmak, yapılan uygulama çalışmaları ve somut üretimler ile spor eğitimine ilişkin olumlu tutum geliştirmek, değişik spor alanlarına ilişkin becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak, öğrencide bireysel öğrenme ve farklı değişkenlere tepki geliştirme duygusu geliştirmek, kuramsal bilgiler yanında deneysel ve görsel-işitsel yollarla zenginleştirilen meslek insanları yetiştirilmesine destek olmaktır.


 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67